03 آبان ، 1400

درباره ما


شرکت مهندسـی آریـن سـازه در تـاریخ 1387/09/11 در اداره ثبـت شـرکتها بـه ثبـت رسـیده اسـت.ایـن شـرکت در زمینـه انجام پیمانکـاري در رشـته هـاي بـرق ، سـاختمان ، تاسیسـات و تجهیـزات و همچنـین لولـه کشـی گـاز فشـار قـوي و خـانگی بوده و از شـرکت هـاي داراي تاییدیـه اداره گـاز صـنایع اسـتان تهـران جهـت انجـام امـور گازرسـانی بـه واحـد هـاي صـنعتی ،تجاري و خانگی با فشار بالا می باشد. 

 

موضوع فعالیت شرکت:


تهیـه ، اجـراء و نظـارت فنـی بــر کلیـه طــرح هــاي عمرانــی شــامل ســاختمانهاي مسـکونی اداري و تجـاري ، ابنیـه صــنعتی ، راه و فرودگـاه ، اجـراي کلیـه عملیـات پـروژه هـاي نقشـه بـرداري و محاسـبه کلیـه پـروژه هـاي عمرانـی شـامل ابینـه و راه و اجـراي عملیـات مربـوط بـه پـروژه هـاي سـد سـازي ، سـازه هـاي آبـی ، آبرسـانی ، زهکشـی کانـال ، احـداث راه آهـن ، پـل ، تونـل و دیوارهـاي حائـل و حفـاظتی ، اجـراي پـروژه هـاي تاسیسـاتی شـامل اب و بـرق و گـاز ، مشـاوره در امـور پیمانکـاري راه و ابنیـه ، تاسـیس و تولیـد فـرآورده هـاي فلـزي و بتنـی سـبک و سـنگین راه و سـاختمان ، ارائـه کلیـه خـدمات مشـاوره اي ، طراحـی ، نظـارت فنـی و اجـراء ژئوتکنیـک و مقاومــت مصـالح در امــور عمرانــی ابنیـه و راه از قبیـل انبـوه ســازي ســاختمانهاي شــهري و روسـتایی و صــنعتی ، شــهر ســازي آب و فاضـلاب و تاسیسـات شـهري ، بازسـازي و محوطـه سـازي و سـوله سـازي ، طراحـی و نظـارت فنـی و اجـراي پـروژه هـاي گـازر سـانی صــنعتی ، مسـکونی ، تجـاري و خطـوط انتقـال گـاز فشـار قــوي و ضـعیف در کلیـه منـاطق کشـور ، همچنـین نظـارت فنـی و اجـراي پروژه هاي آبرسانی و فاضلاب شهري و بین شهري و خطوط انتقال برق رسانی در اماکن صنعتی و شهري و روستایی .

 

اهداف و برنامه هاي ارتقاء و توسعه شرکت :

ارتقاء سطح مهارت و کارایی کارکنان و ایجاد انگیزش از طریق نهادینه کردن روحیه کار تیمی در سازمان و آموزش هاي مستمر و سیستماتیک در کلیه سطوح سازمانی افزایش رضایت کارفرمایان و نهادینه نمودن فرهنگ مشتري مداري در سازمان ارتقاء جایگاه سازمان خود بعنوان بهترین تامین کننده با صلاحیت خدمات مورد نیاز شرکت هاي ساختمانی و تاسیساتی ارتقاء جایگاه سازمان خود به عنوان یکی از بهترین تامین کننده با صلاحیت خدمات فنی و مهندسی در زمینه ساختمان و پروژه هاي عمرانی